Ilmu Abajadun

وَ مَا يَذَّكَّرُ إِ لَّآ أُوْلُوْا الْأَلْبَــٰـــب

“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal” (QS. 3:7)

Huruf hijaiyah terbagi menjadi 28 makhraj (pengucapan huruf). Jika selama ini kita mengenal susunan huruf Arab dari ALIF sampai YA (A-Ba-Ta-Tsa), itu adalah urutan huruf Arab yang disusun dan dikelompokkan menurut kemiripan bentuknya (Abjad Matahari). Namun sebenarnya urutan huruf Arab yang sesungguhnya adalah dari ALIF sampai GHOIN (A-Ba-Ja-Dun atau disingkat ABJAD) atau (Abjad Bulan).

Dalam ilmu hikmah, tentu saja urutan huruf Hijaiyah yang dipakai adalah Susunan Abjad atau disebut juga dengan istilah Kaidah Abjadiyyah. Dimana dalam kaidah Abjadiyyah ini, setiap huruf memiliki nilai numerik (angka).

۞ Tabel Abajadun (Jamal Kabir) ۞

Abjad Nilai Abjad Nilai Abjad Nilai Abjad Nilai
ا Alif1‘ح Kha 8س Sin60ت Ta’400
ب Ba’2ط Tho 9 ع ‘Ain70ث Tsa’500
ج Jim3ي Ya’ 10 ف Fa’80خ Kho600
د Dal4ك Kaf 20 ص Shod90ذ Dal700
ه Ha’5ل Lam 30 ق Qof100ض Dhod800
و Wawu6م Mim 40 ر Ro’200ظ Zho’900
ز Zai7ن Nun 50 ش Syin300غ Ghoin1000
tabel jamal kabir

Pada zaman dahulu orang-orang Arab lebih mengenal Ilmu al-ja’far daripada ilmu abjad (adad) atau abajadun yang berasal dari Imam Ja’far Al-Sadiq (ra) ialah ilmu yang tidak hanya menyediakan informasi masa lampau dan masa depan, tetapi juga bukanlah menghalangi doa, sebab ilmu Ja’far sendiri adalah suatu doa.

Abjad (Alphabet) Ilmu Ja’far hal yang paling utama dipahami adalah aturan dari huruf al-Basta (abjad pembuka) dan penggunaannya. Tidak diragukan bahwa Ilmu Ja’far adalah Buku Bulan yang mempunyai suatu hubungan yang lengkap dengannya. Dalam cara yang sama bulan mempunyai 28 langkah yang diterjemahkan ke dalam 28 Abjad. Dan dalam cara yang sama pula garis edar dari Bulan dibagi menjadi 360 derajat tingkat, sehingga Qowaid al-Basta (aturan abjad pembuka) adalah 360. Itulah mengapa, ketika bulan sejajar dengan matahari (gerhana matahari) atau dalam tanda Zodiak scorpio atau surut, berlawanan, sangat terlarang untuk menulis itu.

Hubungan qowaid al-basta dan al-basta artinya “menghubungkan abjad ke abjad yang lain”. Di dalam banyak buku telah disetujui bahwa hanya 360 Qowaid al-Basta. Tetapi tiada buku yang menyebutkan lebih dari beberapa Qowaid. Di dalam kenyataannya ilmu ini seperti samudra, dimana semua telah mencoba yang terbaik dan menulis menurut penemuannya secara bijaksana dari Hati dituangkan ke dalam buku. Saya juga berbuat demikian dan akan menulis dari apa yang saya dapat dari para ulama warisatul anbiya’, sehingga seseorang akan dapat mengambil manfaat darinya. Namun seseorang harus mencari Guru atau Mursyid, sehingga ia dapat menerangi Hatinya dengan berkat dari Allah SWT.